Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanaw terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych wg wzoru załącznika nr 1 do uchwały nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. W przypadku, gdy nieruchomość należy do kilku współwłaścicieli, do deklaracji (o symbolu DO-1) należy dołączyć „Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Dane osobowe pozostałych współwłaścicieli nieruchomości” (o symbolu DOPWN).

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków oraz na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl, zakładka „Odpady” i na stronie www.bip.tczew.pl, w części dotyczącej gospodarki odpadami.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

ul. 30 Stycznia 1

83-110 Tczew

poniedziałek, wtorek,  środa  – w godz. 7 30 – 15 30

czwartek                                 – w godz. 7 30 – 16 30

piątek                                      – w godz. 7 30 – 14 30

 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Pokój Nr 10   Tel. 58/77-59-420,58/77-59-419

- egzekucja opłaty za odbieranie odpadów komunalnych

  Pokój nr 10  Tel. 58/77-59-396

- stanowisko ds. poboru opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

  Pokój nr 9   Tel.58/77-59-415

Opłaty

Opłaty/opłaty skarbowe:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na indywidualny nr konta nadany przez Wydział Budżetu i Podatków.

Opłata skarbowa-brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

W miesiącu, w którym nastąpiła zmiana zgodnie ze złożoną deklaracją.

 

Sposób załatwienia sprawy: rejestracja deklaracji DO-1 w systemie komputerowym GOK+ lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

3.      Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

4.      Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.      Uchwała nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6.      Uchwała nr XX/159/2016 w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brakInne informacje

Inne informacje:

1.    Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku jej złożenia tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2.    Zmianę deklaracji należy złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Druki:

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków – pokój nr 9-10, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze w głównym gmachu Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej gospodarki odpadami i  na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2014 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4151
20 grudnia 2019 12:10 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
20 grudnia 2019 12:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
20 grudnia 2019 12:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.