Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1) Podanie o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

2) Dokumenty potwierdzające  sytuację materialną podatnika np. zaświadczenie o dochodach podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących /deklaracja PIT/, zaświadczenie lekarskie i inne.

3) Dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy np. bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje CIT.

4)Informacje o pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku – wymagane tylko od przedsiębiorców.

5) Wypełniony druk oświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskiwanych dochodach) oraz stanie majątkowym w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych.

6) Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wymagane tylko od przedsiębiorców.


Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                              czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                                  piątek  – w godz. 7 30 – 14 30


Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402)  i nr 15

   (tel.58/ 77- 59-374, 58/77- 59- 398)

- podatek od środków transportowych i opłata od posiadania psów :

   PARTER : pokój nr 1  tel. 58/77-59-324, 58/77-59-386

-  podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych :

   PARTER : pokój nr 2 tel. 58/77-59-335

Opłaty

Opłata : Bez opłaty skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie i wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy : Decyzja Skarbnika miasta wydana w ramach uznania administracyjnego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy     publicznej.

3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis  lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Druki :

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskiwanych dochodach) oraz stanie majątkowym w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych jest dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków – pokoje nr 13, 14 i 15 oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl  w części dotyczącej Wydziału Budżetu i Podatków.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik do rozporządzenia RM z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest dostępny w Wydziale Budżetu i Podatków – pokoje nr 13, 14 i 15 oraz  na stronie internetowej www.bip.tczew.pl  w części dotyczącej Wydziału Budżetu i Podatków.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6997
02 lipca 2019 11:02 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 11:02 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 11:02 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.