Podatek rolny od osób prawnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i informacje:

1)  Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami na obowiązujących wzorach formularzy.

2)  Inne dokumenty w zależności od stanu  faktycznego,  np.  składający  deklarację  porazpierwszypowinni złożyć (w zależności od okoliczności ):

·         kopię aktu notarialnego,

·         kopię postanowienia sądu,

·         nr KRS,

·         nr PKD – dla działalności dominującej,

·         pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji sporządzone na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zgodnie z wymogami ustawy - Ordynacja podatkowa,

·         kopię statutu,

·         kopię umowy dzierżawy, użyczenia lub najmu, jeżeli zostały zawarte z innym podmiotem niż Gmina Miejska Tczew,

·         inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

ul. 30 Stycznia 1

83-110 Tczew

    

w dniach i godzinach:

·  poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30   – 15 30

·czwartek                         – w godz. 7 30  – 16 30

·piątek                             – w godz. 7 30  – 14 30

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu i Podatków

pokój nr 2 (na parterze)

tel. 58 / 77-59-335     faks:  58/ 77-59-411

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

     Nie pobiera się.

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie  - w przypadku niestwierdzenia błędów w deklaracji.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy  zachowaniu terminów wynikających z ustawy - Ordynacja podatkowa.

 Sposób załatwienia sprawy:

Rejestracja deklaracji na podatek rolny w systemie lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.  

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)  Ustawa z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku  rolnym ;

2)  Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie  średniej  ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020;

3)   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

4)  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne informacje

Inne informacje:

1)  Terminy składania deklaracji na podatek rolny:

Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania-w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnieńi ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

2)  Płatności:

Obliczony w deklaracji podatek rolny wpłaca się - bez wezwania - w ratach  proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, na rachunek Urzędu Miejskiego w Tczewie w  Banku   PEKAO  S.A. I Oddział Gdańsk Filia  nr 2  w Tczewie  Nr  47 1240 1242 1111 0010 0225 0976.

 

3)  Informacje o zmianach:

Podatnik zobowiązany jest skorygować deklarację na podatek rolny  w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym oraz w zależności od stanu prawnego, dołączyć dokument potwierdzający to zdarzenie.

 

4)  Współwłasność/współposiadanie osób prawnych i osób fizycznych:

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

10. Wzory deklaracji:

  Deklaracje na podatek rolny wraz z załącznikami dostępne są:  

·  na stronie internetowej  www.bip.tczew.pl w zakładce:

Menu przedmiotowe - Prawo lokalne – Nowe wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r. –

Formularze aktywne -  Załączniki              

lub

Menu przedmiotowe – Nowe wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r. – Załączniki(formularze nieaktywne)

·  w  Wydziale Budżetu i Podatków - pokój nr 2;

·  na stojaku przy Biurze Obsługi Klienta – na parterze.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4949
21 stycznia 2020 14:12 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2020 14:12 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
21 stycznia 2020 14:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.