Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i informacje :

1)  Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami na obowiązujących wzorach formularzy.

2)Inne dokumenty w zależności od stanu  faktycznego,  np.  składający  deklarację  po  raz  pierwszy powinni złożyć (w zależności od okoliczności):

·         kopię aktu notarialnego,

·         kopię postanowienia sądu,

·         nr KRS,

·         nr PKD – dla działalności dominującej,

·         pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji sporządzone na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zgodnie z wymogami ustawy - Ordynacja podatkowa,

·         kopię statutu,

·         kopię umowy dzierżawy, użyczenia lub najmu, jeżeli zostały zawarte z innym podmiotem niż Gmina Miejska Tczew,

·         inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

     ul. 30 Stycznia 1

     83-110 Tczew

     

     w dniach i godzinach:

·  poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30   – 15 30

·  czwartek                          – w godz. 7 30  – 16 30

·  piątek                              – w godz. 7 30  – 14 30

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu i Podatków

pokój nr 2 (na parterze)

tel. 58 / 77-59-335     faks: 58 / 77-59-411

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

    Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie  - w przypadku nie stwierdzenia błędów w deklaracji.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy  zachowaniu terminów wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Rejestracja deklaracji w systemie lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.  

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych;

2)     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

3)     Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa;

4)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

     Nie dotyczy.   

Inne informacje

Inne informacje:

1)      Terminy składania deklaracji na podatek od nieruchomości :

Do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania   -  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

2)      Płatności:

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłaca się – bez wezwania - w ratach  proporcjonalnych do czasu   trwania   obowiązku    podatkowego,   w terminie  do dnia 15  każdego   miesiąca, a  za styczeń  do dnia 31 stycznia, na  rachunek Urzędu Miejskiego w Tczewie w  Banku   PEKAO  S.A.  I   Oddział  Gdańsk  Filia  nr 2   Nr  47 1240 1242 1111 0010 0225 0976.

 

3)      Informowanie o zmianach:

Podatnik zobowiązany jest skorygować deklarację na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym oraz w zależności od stanu prawnego, dołączyć dokument potwierdzający to zdarzenie.

 

4)      Współwłasność / współposiadanie osób prawnych i osób fizycznych:

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości
prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Wzory deklaracji:

 Deklaracje na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dostępne są:   

·   na stronie internetowej  www.bip.tczew.pl w zakładce:

Menu przedmiotowe - Prawo lokalne – Nowe wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r. –  

Deklaracje podatkowe – Formularze aktywne  – Załączniki        

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2020 r.  (ze stawkami podatku)

                

              lub

Menu przedmiotowe - Prawo lokalne – Nowe wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r. –

- Załączniki (formularze nieaktywne);

·  w  Wydziale Budżetu i Podatków - pokój nr 2;

·na stojaku przy Biurze Obsługi Klienta – na parterze.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 19083
21 stycznia 2020 13:39 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2020 13:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
21 stycznia 2020 13:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.