Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej wprowadzone na mocy Uchwały Nr XVIII/152/202020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.;

2)      Oświadczenie podatnika – stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.;

3)      Druki informacji – załączniki nr 1,2,3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r. poz.1104.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                            czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                               piątek  – w godz. 7 30 – 14 30

     

Komórka odpowiedzialna:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402), nr 15

   (tel.58/ 77- 59-374, 58/77- 59- 398)

-  podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych :

   PARTER : pokój nr 2 tel. 58/77-59-335

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy zachowaniu terminów wynikających z ustawy - Ordynacja podatkowa .


Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z wymogami i warunkami określonymi w Uchwale Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)      Uchwała Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

2)      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach  i  opłatach lokalnych.

3)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4)      Ustawa z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

6)      Uchwała Nr XX/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

7)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. (Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r.poz.1104).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Inne informacje

Inne informacje:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w  podatku  od  nieruchomości  i  dokumentami  wymienionymi  w  w/w uchwale  wypełnionym zgodnie z treścią uchwały.

 

Druki:

1. Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości;

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości;

3. Oświadczenie podatnika - stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

- dostępne są w Wydziale Budżetu i Podatków w pokojach nr  2,  13, 14 i 15, oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Prawa lokalnego : Uchwały Rady i Wydział Budżetu i Podatków.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.05.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2020 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 73
04 maja 2020 13:56 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
04 maja 2020 13:56 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
04 maja 2020 13:56 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.