Udzielenie dotacji z budżetu gminy w Tczewie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Tczewie wraz z załącznikami:

  1. oświadczenie podmiotu, że zadanie zostanie wykonane z zasadami uczciwej konkurencji, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
  2. dokumenty potwierdzające formę działalności: aktualny statut, wyciąg z rejestru – z potwierdzeniem nie starszym niż trzy miesiące, zawierający aktualny skład Zarządu Organizacji, decyzją o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. oświadczenie podmiotu dotyczące nie osiągania zysku z realizacji wnioskowanego zadania;
  4. zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej ze strony osób występujących o dotację wraz ze wskazaniem uprawnień (jeżeli nie wynika to ze złożonych dokumentów) do składania oświadczeń woli w tym zakresie;
  5. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za miniony okres.

Wniosek można złożyć po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub przesłać pocztą.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – II piętro – pokój 38, tel. 58 77-59-382, 58 77-59-422

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa zostanie załatwiona po określonym czasie.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosków i ewentualne przyznanie dofinansowania na realizację zadania.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25);

Uchwała Nr L/453/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania – zmiana Uchwałą Nr III/19/2010 z dnia 30.12.2010 r.;

Uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.;

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31.03.2016 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami;

Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy


Inne informacje

Inne informacje:

Nie dotyczy


Druki:

  1. Wzór oferty
  2. Wzór sprawozdania

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.10.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5571
25 sierpnia 2016 09:32 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika.
25 sierpnia 2016 09:32 (Danuta Petka) - Usunięcie załącznika.
25 sierpnia 2016 09:31 (Danuta Petka) - Aktualizacja danych sprawy.