Wydział Spraw Społecznych

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie realizowania polityki mieszkaniowej:
1) przygotowanie analiz sytuacji mieszkaniowej oraz określanie potrzeb ilościowych i struktury lokali mieszkalnych i innych materiałów niezbędnych do przygotowania polityki mieszkaniowej Miasta,
2) zapewnienie realizacji uchwalonej strategii mieszkalnictwa, w tym:
a) podejmowanie działań zmierzających do realizacji uchwalonej polityki mieszkaniowej,
b) współudział w ustaleniu kryteriów rozwoju mieszkalnictwa.

2. W zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym:

1) przyjmowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego,
2) przygotowywanie skierowań do zawarcia umowy najmu przez administratora gminnych zasobów mieszkaniowych, w tym również w wyniku dokonanych adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne,
3) wyrażanie zgody na podnajem całego lokalu,
4) regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych po wyprowadzeniu się najemcy,
5) regulowanie uprawnień do lokalu osób zajmujących mieszkanie bez tytułu prawnego,
6) wyrażanie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w wyniku zamiany mieszkań pomiędzy stronami, bądź z urzędu,
7) przekwaterowywanie do innego lokalu mieszkalnego osób zamieszkałych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
8) przyjmowanie wniosków o przydział lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,
9) przygotowywanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,
10) przydział lokali socjalnych oraz wypłata odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom, wobec, których sąd orzekł eksmisję z zajmowanego mieszkania i wstrzymał jej wykonanie, do czasu założenia przez gminę ofert zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego,
11) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz obsługa Komisji,
12) prowadzenie właściwej gospodarki zasobami lokali mieszkalnych, określenie potrzeb co do struktury lokali i kontrola stopnia ich wykorzystania,
13) prowadzenie spraw związanych z polityką czynszową,
14) sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
15) współzarządzanie substancją mieszkaniową stanowiącą własność i współwłasność Miasta,
16) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych, socjalnych bądź pomieszczeń tymczasowych,
17) realizowanie zadań w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Tczewskiej Karty Rodzin Wielodzietnych,
18) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz realizacja zadań związanych z problematyką społeczną.

3. Podejmowanie działań i realizowanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady zawierające zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia,
2) przygotowywanie projektów porozumień pomiędzy Miastem, a Wojewodą na uzyskanie dotacji celowej na realizację zadań,
3) przygotowywanie wniosków do Wojewody o przyznanie środków na organizację aktywizacji zawodowej repatriantów.

4. W zakresie ochrony zdrowia:

1) współdziałanie z placówkami służby zdrowia w przeprowadzaniu analizowaniu stanu zdrowotnego ludności i ustalaniu potrzeb w dziedzinie zdrowia,
2) współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność związaną z ochroną zdrowia ludności,
3) współtworzenie programów zdrowotnych,
4) współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zachowania bezpieczeństwa sanitarnego Miasta.

5. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii: realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

1) obsługa organizacyjno – biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) prowadzenie rejestru wniosków o leczenie osób uzależnionych,
3) realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
4) organizowanie działalności propagująco – oświatowej na temat ujemnych skutków nadużywania alkoholu i narkotyków,
5) dokonywanie przy współpracy ze szkołami, Policją, Strażą Miejską, prokuraturą oraz służbą zdrowia analiz i oceny zjawisk rodzących patologię społeczną,
6) współpraca i wspieranie stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz profilaktyki, zapobiegania i zwalczania uzależnień,
7) wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w zakresie zwalczania alkoholizmu i przeciwdziałania narkomanii,
8) kontrola nad zgodnym z umową wykorzystaniem dotacji przyznanych na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pozarządowe.

6. W zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych:

1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
2) wydawanie decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
3) współpraca z zarządcami budynków mieszkalnych w zakresie przyznanych dodatków mieszkaniowych,
4) sporządzanie wykazów naliczonych dodatków mieszkaniowych do wykonywania przelewów bankowych dla zarządców budynków,
5) sporządzanie wykazów naliczonych dodatków energetycznych do wykonywania przelewów dla wnioskodawców lub sporządzanie listy wypłat do kasy.

7. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją programu współpracy pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji, wychowania, opieki, kultury oraz sportu i kultury fizycznej,
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi przy współudziale organizacji społecznych, związków wyznaniowych, stowarzyszeń o charakterze charytatywnym, fundacji oraz osobami fizycznymi,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych Miasta w zakresie edukacji, opieki społecznej, ochrony zdrowia, kultury oraz sportu i kultury fizycznej,
5) kontrola nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków i rozliczanie dotacji przyznanych na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pozarządowe.

8. W zakresie sprawowania nadzoru nad imprezami:

1) przyjmowanie zawiadomień o organizowanych na terenie Miasta imprezach artystycznych i rozrywkowych, odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy oraz sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów imprezy masowej bezpieczeństwa tej imprezy,
2) podejmowanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) sprawdzanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów imprez porządku i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania,
b) wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzania imprezy masowej w przypadkach zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory

Środowisko naturalne

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zgromadzenia publiczne

Ochrona danych osobowych

Rada Miejska

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 24259
03 kwietnia 2019 10:19 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
01 września 2014 13:36 (Danuta Petka) - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 09:35 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych jednostki.