Informacja dla właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Tczewa.

Jednostka prowadząca

Inne informacje

Urząd Miejski w Tczewie informuje właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Tczewa:
Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007r., nr 173, poz. 1218), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.
Jednocześnie przepis art. 186a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 roku, nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikających z zawartych umów najmu.
Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowią własności samorządowych osób prawnych, Skarbu Państwa jak również państwowych osób prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r., nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca danego roku oraz do 31 stycznia roku następnego.
Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać właściciele nieruchomości i zarządcy znajduje się w załączniku do wyżej powołanego rozporządzenia. Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2008 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4436
04 grudnia 2008 11:55 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
04 grudnia 2008 11:54 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie sprawy.