Przyznanie " Karty Dużej Rodziny"

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1)  w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

6) w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020.35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza ww. dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Społecznych – II piętro pokój nr 38, tel. 58 775- 94- 18

Opłaty

Opłaty:                  

Wydanie Karty Dużej Rodziny nie podlega opłacie.

Wydanie dodatkowej formy karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł

Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 9,78 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2020.256 )

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j.Dz.U.2019.1390 z późn. zm.)

·Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (t. j.Dz.U.2019.99 ).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa.

 

 

Inne informacje

Inne informacje:

Program skierowany jest do:

·rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich  rodzin);

  • rodzin zastępczych;

·         rodzinnych domów dziecka.

 

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Tczewa, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest  w formie dokumentu z tworzywa sztucznego "karta  tradycyjna", lub realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień "karta elektroniczna".

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U.2019.1390 z późn. zm.) – od tego dnia  o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Aktualna lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny  - mapa interaktywna https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

 

Druki:

1) Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty;

2) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej;

3)  Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki (dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia);

4) Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej;

5)  Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

 

Uwaga: Stronę 3 i 4 wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy powielić i wypełnić dla każdego członka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.04.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2014 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 5276
02 kwietnia 2020 11:03 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 kwietnia 2020 11:03 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 kwietnia 2020 11:03 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.