Przyznawanie „Tczewskiej Karty Rodziny”

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie „Tczewskiej karty Rodziny”.

Do wniosku należy przedstawić do wglądu:

  1. w przypadku rodziców – dowód tożsamości ze zdjęciem;
  2. w przypadku dzieci – akt urodzenia, aktualna legitymacja szkolna;
  3. w przypadku studentów – aktualna legitymacja studencka;
  4. w przypadku rodziny zastępczej postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro – pokój nr 38).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – II piętro pokój nr 38, tel. 58 77-59-382

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: 

Wydanie „Tczewskiej Karty Rodziny” jest nie odpłatne.

W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie o powyższym fakcie. Na wniosek osoby uprawnionej ww. Wydział wydaje duplikat Karty. Duplikaty Karty wydawane są odpłatnie w wysokości 2 zł.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: 

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wnioskodawcy „Tczewskiej Karty Rodziny”.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej”

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne informacje

Inne informacje: 

Uchwała w sprawie wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej” wchodzi  w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej adresowana jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkującą na terenie Miasta Tczewa (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim. Osobie zamieszkałej na terenie Miasta Tczewa - należy przez to rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy lub osobę przebywającą na terenie Miasta Tczewa, korzystającą ze świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej.

Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadacza do korzystania z ulg i preferencji na usługi i produkty zaoferowane przez Prezydenta Miasta. Aktualny katalog ulg i preferencji dostępny będzie na stronie internetowej Miasta Tczewa www.wrotatczewa.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta i Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Karta wydawana jest na okres 3 lat, z wyjątkiem osób uczących się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, karta wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.

Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta jest wydana.


Druki:

Wniosek o wydanie „Tczewskiej Karty Rodziny”

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2013 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3032
04 marca 2014 15:10 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
04 marca 2014 15:09 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.
04 marca 2014 15:08 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.