Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:        

-Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz

  rejestru PESEL;

- Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;

- Dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania żądanych danych;

- Wykazanie interesu faktycznego;

- Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem uiszczenia opłatyskarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-390  lub  58 77-59-404/304

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:                            

- Opłata wynosi 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych - opłata na konto Urzędu

Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790.

 Opłata za udostępnienie danych stanowi dochód budżetu państwa.

- Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł – na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank

  Pekao S.A. Nr 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 z adnotacją„opłata skarbowa”.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:  

Organ gminy udostępnia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL dane jednostkowe na wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o udostępnienie danych w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazanym w tym wniosku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:              

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz 1397).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2523 z późn.zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2482).

Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1000 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:                  

Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Inne informacje:                

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

I. nieodpłatnie:

   - organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

   - Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi KrajowegoCentrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

   - komornikom sądowym w wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowaniaegzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniuspadku lub sporządzania spisu inwentarza;

   - państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom wzakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

   - Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

II. odpłatnie:

    - osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

    - jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opiniipublicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, któranie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

    - innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem zgody osób, których dane dotyczą.

 

Druki:

-Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2010 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 10774
17 stycznia 2020 11:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
17 stycznia 2020 11:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
17 stycznia 2020 11:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.