Wydział Spraw Obywatelskich

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

1) prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym i informatycznym w formie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, w tym:
a) zbiór danych stałych mieszkańców,
b) zbiór danych byłych mieszkańców,
c) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,
2) wykonywanie czynności związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych,
3) prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych w systemie teleinformatycznym,
4) aktualizacja bazy danych na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, w rejestrze PESEL w systemie teleinformatycznym,
5) prowadzenia archiwum dowodów osobistych,
6) współpraca z MSWiA oraz Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD), Wojskową Komendą Uzupełnień, placówkami konsularnymi i ambasadami RP, Policą, biurem paszportowym, zakładami karnymi, biurami ewidencji ludności innych gmin, itp. w zakresie zmian ewidencyjno – adresowych i osobowych oraz dowodów osobistych,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji w zakresie spraw meldunkowych i dowodów osobistych,
8) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,
9) udostępnianie rejestru wyborców i spisu wyborców,
10) wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców,
11) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania na podstawie ustawy – Kodeks wyborczy,
12) udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami,
13) wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych i z Rejestru Dowodów osobistych,
14) wydawanie zaświadczeń i kserokopii dokumentów z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
15) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydanie zaświadczenia o jego utracie oraz jednoczesne unieważnienie tego dowodu w systemie teleinformatycznym w Rejestrze Dowodów Osobistych,
16) unieważnianie dowodów osobistych z przyczyn wymienionych w ustawie o dowodach osobistych w systemie teleinformatycznym w Rejestrze Dowodów Osobistych,
17) załatwianie skarg i wniosków w sprawach wydziału,
18) sporządzanie dla szkół wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach.
3. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.


Wydział Spraw Obywatelskich
ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew
parter –pokój nr 6
przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 -15.00
czwartek 7.30 – 16.00
piątek 7.30 – 14.00

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 68335
01 lipca 2019 09:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 10:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
01 lutego 2019 08:19 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.