Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:       

- Wypełniony formularz “Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie

  wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.     

- Dowód osobisty lub paszport.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

 

Brak

 

Opłata od pełnomocnictwa - 17 zł (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:       

 

Niezwłocznie

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:   

 

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo miejsca pobytu czasowego osobiście:

- w formie pisemnej na formularzu - „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”  lub  „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w organie gminy właściwym dla  

 

dotychczasowego miejsca pobytu,  

 

- w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru – przez platformę e-PUAP.

 

 

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca

 

1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun

 

prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:                 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Brak 

 

Inne informacje

 

Inne informacje:                     

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

 

Druki:

- Formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”

- Formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”

- Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 13583
12 czerwca 2020 09:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2020 09:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
12 czerwca 2020 09:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.