Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (ze zdjęciem)

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

 tel. 58 77-59-303/403

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

Brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:       

Niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba, która utraciła dowód osobisty zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza utratę dowodu osobistego w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenia utraty w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgłoszenia utraty dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę dowodu osobistego, zaświadczenie o o utracie dowodu osobistego ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:                     

Ustawa z dnia 06  sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn.zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz 212 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:                     

Brak

Inne informacje

Inne informacje:    

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Druki:

Brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2009 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3984
22 lutego 2018 11:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 lutego 2018 11:42 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 lutego 2018 11:42 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.