Rejestr danych kontaktowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:          

 - Dowód osobisty lub paszport

 - Wypełniony wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych w rejestrze danychkontaktowych

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

 tel. 58 77-59-303/403

 

 Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

 Brak                           

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:    

 Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

 Sposób załatwienia sprawy:

 Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać osoby pełnoletnie,posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 Do RDK wprowadza się:

 - numer PESEL,

 - imię i nazwisko,

 - adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

 

 Dane do RDK są przekazywane, aktualizowane lub usuwane:

 - samodzielnie przez osobę fizyczną przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministrawłaściwego do spraw informatyzacji;

 - za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy o informatyzacjidziałalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadający dostęp do rejestru danychkontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego podmiotu.

 Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu ichpoprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym przy użyciujednorazowego kodu wysłanego odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres pocztyelektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                      

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadaniapubliczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm). 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie rejestru danychkontaktowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2467).

Tryb odwoławczy

 Tryb odwoławczy:

 Nie dotyczy

Inne informacje

Inne informacje:                       

 Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych nie jest obowiązkowe. W każdej chwili możnazmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK. W rejestrze tym przetwarza się tylko jeden numertelefonu komórkowego lub tylko jeden adres poczty elektronicznej osoby fizycznej.

 Druki:

 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2020 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 149
17 stycznia 2020 11:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
17 stycznia 2020 11:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
17 stycznia 2020 11:54 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie sprawy.