Wymeldowanie decyzją administracyjną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty:          

- Wniosek o wymeldowanie (napisany własnoręcznie), zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu wraz z uzasadnieniem .

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).

 

                                          

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

 

 

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

Opłata za wydanie decyzji od każdej osoby wynosi 10 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekso S.A Nr 47124012421111001002250976 z adnotacją „opłata skarbowa”.                                  
Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:               

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy.     


Sposób załatwienia sprawy:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu osoby wymeldowywanej oraz okoliczności opuszczenia lokalu. Dla strony  nieobecnej  w sprawie, zgodnie z art. 34 k.p.a. ustanawia się przedstawiciela ustawowego. Organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna


Podstawa prawna:                 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.).

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:                

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Inne informacje

Inne informacje:                           

Brak

 

Druki:

Brak

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2012 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4663
09 stycznia 2019 12:09 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 12:08 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
09 stycznia 2019 12:08 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.