Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:        

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

2. Dowód uiszczenia opłaty

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

4. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych

5. Uwiarygodnienie interesu faktycznego

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-403 lub 58 77-59-303

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:                            

1. Opłata wynosi 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych oraz za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - opłata na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790.

2. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł – na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 z adnotacją „opłata skarbowa”.

Opłata za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych stanowi dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Odpowiedź do 7 dni.

 

Sposób załatwienia sprawy:  

Organ gminy udostępnia w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych , dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazanym w tym wniosku.

Organ gminy udostępnia na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdujących się w ich posiadaniu.


Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:              

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn.zm).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 319).

Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:                  

Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Inne informacje:                

Do uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:

I. nieodpłatnie:

   a. organy prokuratury, organy Policji;

   b. Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,   

   c. sądy;

   d. komornik sądowy realizujący na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne;

II. odpłatnie:

    a. inne podmioty jeżeli wykażą w tym interes prawny lub wykażą interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której udostępniane dane dotyczą.

 

Druki:

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym      

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2015 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 1810
22 lutego 2018 11:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 lutego 2018 11:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 lutego 2018 11:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.