Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:       

 

- Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonaneprzez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.     

- Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpićzameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna,

 

  orzeczenie sądu).

 

- Cudzoziemiec przedstawia: kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia nana pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na

 

  pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcyRzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt

 

  stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony

 

  uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 

- Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelempaństwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony

 

  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem KonfederacjiSzwajcarskiej przedstawia: ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego

 

  tożsamość i obywatelstwo.

 

- Członek rodziny cudzoziemca, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii  Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym

 

  Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelemKonfederacji szwajcarskiej przedstawia: ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego

 

  pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodzinyobywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument

  potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.   

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

Brak

 

Opłata od pełnomocnictwa - 17 zł (zwolnieni  od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:       

 

Niezwłocznie

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:    

 

Cudzoziemiec osobiście dokonuje zameldowania na pobyt stały:

 

 

 

1. w formie pisemnej na formularzu –„Zgłoszenie pobytu stałego” w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

 

2. w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru – przez platformę e-PUAP.

 

 

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca

 

1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach

 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun

 

prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:                 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Brak 

 

Inne informacje

 

Inne informacje:                      

 

Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 

Organ gminy dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

 

 

Druki:

 

- Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”

- Wzór pełnomocnictwa

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2008 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3723
12 czerwca 2020 10:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2020 10:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
12 czerwca 2020 10:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.