Zgłoszenie pobytu stałego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty:       

 

- Dowód osobisty lub paszport.

 

- Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonaneprzez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.     

- Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpićzameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna,orzeczenie sądu).

 

- Dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożnościjego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu - dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lubinnego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub podmiot, a w razie niemożnościich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów – w przypadku „Zgłoszenia pobytustałego” drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

 

Miejsce złożenia dokumentów


Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich  Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

 

Brak

Opłata od pełnomocnictwa -17 zł (zwolnieni  od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

 

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:       

Niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy: 

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały:

1. w formie pisemnej na formularzu –„Zgłoszenie pobytu stałego” w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

2. w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru – przez platformę e-PUAP.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Brak 

 

Inne informacje

Inne informacje:                    

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Organ gminy dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

 

Druki:

- Formularz  „Zgłoszenie pobytu stałego”

- Wzór pełnomocnictwa

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 10447
10 czerwca 2020 12:47 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2020 12:47 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2020 12:47 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.