Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:          

1. Wypełniony druk “Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.

2. Dowód osobisty lub paszport.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

 

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

 

Brak

 

Opłata od pełnomocnictwa - 17 zł (zwolnieni  od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:       

 

Niezwłocznie

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

Obywatel polski dokonuje zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej osobiście:

 

 

 

1. w formie pisemnej na formularzu –„Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej  Polskiej” lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego

   dłużej niż 6 miesięcy” najpóźniej w dniu opuszczenia  miejsca pobytu stałego albo czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

 

 

 

2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych dorejestru PESEL przez organ gminy pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego

 

   poświadczenia odbioru, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadachokreślonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów

 

   realizujących zadania publiczne - przez platformę e-PUAP.

 

 

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca

 

1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na

 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun

 

prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:                 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Brak 

 

Inne informacje

 

Inne informacje:                     

 

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 

Natomiast obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.


 

Druki:

 

1. Formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”

 

2. Formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego

 

    dłużej niż 6 miesięcy”

 

3. Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2013 16:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3258
12 czerwca 2020 10:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2020 10:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
12 czerwca 2020 10:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.