Zgłoszenie pobytu czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:       

 - Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

- Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).

- Dowód osobisty lub paszport.

- Dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułuprawnego do lokalu - dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub podmiot, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów – w przypadku „Zgłoszenia pobytu stałego” drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia

tel. 58 77-59-304/404

 

 Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

 Opłaty/opłata skarbowa:

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto UrzęduMiejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 47124012421111001002250976 z adnotacją „ opłataskarbowa”.

Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej.

Opłata od pełnomocnictwa -17 zł (zwolnieni  od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

 

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:       

Niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy:     

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt czasowy:

1. w formie pisemnej na formularzu –„Zgłoszenie pobytu czasowego” w organie gminy właściwymze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

2. w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych dorejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru– przez platformę e-PUAP

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego siępełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jegotożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadachokreślonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotówrealizujących zadania publiczne. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolnośćdo czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekunprawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Podstawa prawna

 Podstawa prawna:               

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 rokuw sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniuobowiązku meldunkowego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

 Brak 

 

Inne informacje

Inne informacje:                      

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązanyzameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia dotego miejsca.

Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celupotwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Organ gminy dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek,zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne nie dłużej niż do upływu terminuzameldowania.

 

 Druki:

 - Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”

 - Wzór pełnomocnictwa

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7738
10 czerwca 2020 13:15 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2020 13:14 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2020 13:14 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.