Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (odpowiednio dyplom lub świadectwo lub zaświadczenie).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika osoby szkolącej tj.:  pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.
 4. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika  w imieniu pracodawcy albo zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o prace osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownia w imieniu pracodawcy.
 5. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).
 6. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 8. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym, okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie o pomocy de minimis).
 9. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.
 10. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP i poniesionych kosztach na młodocianego pracownika.
 11. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 12. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

 

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1

 

Komórka odpowiedzialna

 

Wydział Edukacji, pokój nr 33, tel. (58) 77 59 327

 

 

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca  od dnia otrzymania odwołania

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji

 

 
Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

 

 1. pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Prezydenta Miasta Tczewa o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym,
 2. wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia),
 3. wniosek powinien zostać złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zdania egzaminu przez pracownika młodocianego,

 

Druki:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis.
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 5. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP i poniesionych kosztach ma młodocianego pracownika.
 6. Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym.

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2011 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6718
30 lipca 2020 13:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2020 13:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2020 13:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.