Wydział Edukacji

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie oświaty i wychowania:
1) realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, sportowymi,
2) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem, w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty samorządowych placówek oświatowych,
3) kierowanie całokształtem działalności placówek oświatowych, zapewnienie im lokali, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
4) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
5) współpraca z niepublicznymi placówkami oświatowymi w zakresie:
a) realizacji wniosków o udzielenie dotacji,
b) nadzoru nad prawidłową realizacją porozumień zawartych z placówkami niepublicznymi,
6) wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk kierowniczych i odwoływaniem z tych stanowisk,
b) dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych,
c) wnioskowanie o przyznanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych nagród i odznaczeń Prezydenta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,
d) występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela,
7) opracowywanie założeń do rocznych projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, analiza projektów organizacyjnych oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie,
8) przygotowanej zbiorczej organizacji szkół i przedszkoli oraz wnioskowanie o jej zatwierdzenie,
9) sporządzanie zestawień i raportów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania placówek oświatowych, w tym rocznego raportu o stanie edukacji w mieście,
10) ustalanie, w uzgodnieniu z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli, rocznych zadań rzeczowych oraz planów wydatków objętych budżetem miasta, udzielanie wytycznych co do zasad realizacji planów i wydatków budżetowych,
11) programowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz realizacja dodatkowych zajęć ( tj. nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, itp.),
12) planowanie i koordynowanie oraz nadzorowania realizacji zadań ekonomiczno – administracyjnych placówek,
13) nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów oświatowych,
14) prowadzenie ewidencji stanu bazy oświatowej oraz koordynowanie prowadzenia remontów i inwestycji w placówkach oświatowych,
15) opracowywanie analiz z wykonania budżetu w części dotyczącej oświaty i wychowania oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji planowanych zadań i wydatków przez szkoły podstawowe, przedszkola oraz wnioskowanie zmiany do budżetu,
16) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych ze środków budżetu państwa, organów administracji rządowej, funduszy celowych oraz rozliczanie otrzymanych dotacji,
17) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
18) prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół,
19) kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16 – 18 lat,
20) prowadzenie ewidencji akt osobowych pracowników likwidowanych szkół i przedszkoli oraz pracowników zatrudnionych w poprzednich strukturach oświatowych i przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
21) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom zlikwidowanych placówek na podstawie akt znajdujących się w archiwum Urzędu,
22) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie:
a) prawidłowego dysponowania przyznanymi placówce środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych i przedszkoli,
23) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli,
24) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
25 ) koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach,
26) prowadzenie spraw zwianych z Młodzieżową Radą Miasta Tczewa,
27) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy uczniom o charakterze motywacyjnym,
28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o udzielenie stypendium i zasiłku szkolnego,
b) przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego oraz dotyczących należności podlegających zwrotowi,
c) weryfikacja dokumentacji finansowej przy rozliczaniu stypendiów szkolnych udzielonych w formie rzeczowej lub w formie pokrycia kosztów,
29) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew szkół i przedszkoli,
30) prowadzenie spraw związanych z wpisem lub odmową dokonania wpisu do prowadzonego przez Wydział rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
31) koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

2. W zakresie kultury:

1) nadzorowanie spraw związanych z tworzeniem i prowadzeniem działalności przez miejskie instytucje kultury i gminne jednostki organizacyjne,
2) prowadzenie ksiąg rejestrowych działających na terenie Miasta instytucji kultury.

3. W zakresie kultury fizycznej: sprawowanie nadzoru nad jednostkami kultury fizycznej działającymi na terenie Miasta.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z placówkami oświatowymi

Rada Miejska

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek - Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 34021
03 kwietnia 2019 09:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 09:33 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:26 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału .