Wydanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

3.      Kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

4.      Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)      wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b)      dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c)      przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

5.      Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

6.      Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy / adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, pokój nr 36, tel. (58) 775 93 19, (58) 775 93 29

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

1)      w przypadku złożenia dokumentów przez nauczyciela do dnia 30 czerwca bieżącego roku – wydanie aktu następuje do dnia 31 sierpnia bieżącego roku,

2)      w przypadku złożenia dokumentów przez nauczyciela do dnia 30 października bieżącego roku – wydanie aktu następuje do dnia 31 grudnia bieżącego roku.


Sposób załatwienia sprawy: wydanie aktu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),

2)      Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania aktu

Inne informacje

Inne informacje: nie dotyczy


Druki: wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek - Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2012 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4853
15 listopada 2018 11:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
15 listopada 2018 11:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
15 listopada 2018 11:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.