Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
  2. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku.
  3. Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie przed złożeniem w Biurze Obsługi Klienta celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, pokój nr 8  tel. (58) 77 59 395

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki


Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji

Podstawa prawna


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t. z późn.zm.)

Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.                       

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

Inne informacje: termin składania wniosków od 1 lipca do 15 września danego roku kalendarzowego


Druki: wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 17354
25 kwietnia 2016 11:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
25 kwietnia 2016 11:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
01 lipca 2015 10:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.