Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa dla uczniów i studentów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nagrodę powinien zawierać co najmniej:

  1. określenie wnioskodawcy,
  2. dane kandydata do nagrody (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon,   nazwę szkoły/uczelni, do której kandydat uczęszcza, klasę/rok studiów),
  3. uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o nagrodę.     

Ponadto do wniosku o nagrodę należy dołączyć:

  1. potwierdzoną kopię świadectwa/indeksu, kartę ocen semestralnych wystawioną przez dyrektora szkoły/dziekana wydziału wyższej uczelni,
  2. potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne,
  3. potwierdzone kopie zaświadczeń o byciu laureatem/finalistą konkursu lub olimpiady.

Dokumenty dołączane do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, pokój nr 36, tel. 58 775 93 29, 58 775 93 26

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

posiedzenie komisji obywa się w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Sposób załatwienia sprawy:

wypłata przyznanej nagrody.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457   z  późn. zm.)
  • Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2018 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Inne informacje

Inne informacje:

termin składania wniosków do dnia 31 października każdego roku.


Druki:

nie dotyczy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.10.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 11876
05 października 2018 10:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
05 października 2018 10:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
05 października 2018 10:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.