Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - wydanie zaświadczenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpis do rejestru złożony przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub   dziecięcy.

2. Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości  prawnej

- numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

- numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

- oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

- w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione   umyślnie;

- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

- w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

- oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

3. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta może żądać: odpisu  z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia  o  niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew


Komórka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, pokój nr 36, tel. (58) 77 59 329; (58) 77 59 319; pokój Nr 8, tel. (58) 77 59 395

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa: za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru - 50 zł


Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów


Sposób załatwienia sprawy:

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostanie przesłane pocztą

- listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą placówkę  w    Wydziale Edukacji.

2. wydanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.),
  4. Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2014 r. Nr 74 poz 1565)

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:  

w przypadku odmowy wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium     Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

Inne informacje:

1.Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru po spełnieniu wymogów określonych w ustawie.

Zaświadczenie zawiera następujące dane:

-  nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

-  datę i numer wpisu do rejestru;

-  formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

-  nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

-  miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2.Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Prezydenta Miasta o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Druki:

wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek - Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2012 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5534
22 marca 2018 10:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 marca 2018 10:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
20 marca 2018 14:10 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.