Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty: dowód osobisty wnioskodawcy do wgląduMiejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 16, tel. (58) 77-59-451, 421 oraz fax  (58) 77-59-454

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego 

Opłaty

Opłata skarbowa:

- odpis zupełny – 33,- zł

- odpis skrócony (polski oraz na druku wielojęzycznym) - 22,- zł

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 7 – 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (niezwłocznie – jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w rejestrze stanu cywilnego)

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 44

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2096 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U.2019.1000 z późn. zm. )

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika USC w Tczewie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Inne informacje:

Odpisy wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

 

Druki: wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 20226
10 lipca 2019 12:19 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 12:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.