Urząd Stanu Cywilnego

W szczególności do Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym:

1) rejestracja stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego,
2) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
3) przyjmowanie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, oświadczenia rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia oraz oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,
4) aktualizowanie rejestru stanu cywilnego przez dołączanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu,
5) wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego:
a) odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
b) zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
c) zaświadczeń o stanie cywilnym,
d) zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,
e) zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP,
f) zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska,
7) dokonywanie czynności materialno-technicznych:
a) prostowania aktów stanu cywilnego,
b) uzupełnienia aktów stanu cywilnego,
c) rejestracji aktów stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami RP,
d) transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
e) odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
8) nadawanie numeru PESEL,
9) organizowanie uroczystości związanych z:
a) jubileuszami pożycia małżeńskiego,
b) rocznicami urodzin,
10) sporządzanie testamentu w formie przewidzianej w art. 951 Kodeksu Cywilnego,
11) wykonywanie zadań określonych w ustawie o orderach i odznaczeniach, a w szczególności występowanie z wnioskiem o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”,
12) prowadzenie innych nie wymienionych wyżej spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego.Urzędu Stanu Cywilnego - godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 - 14.00
czwartek: 7.30-16.30
piątek 7.30-14.30

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.09.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz-Sobolewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 80731
04 września 2019 14:35 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych jednostki.
01 lipca 2019 09:08 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
01 lipca 2019 09:03 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.