Opinia wstępnego projektu podziału nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości wraz z jej oznaczeniem (nr ewidencyjny działki, obręb geodezyjny, adres, nr Księgi Wieczystej).

2)     Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny)

3)     Aktualny wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopię mapy katastralnej (lub wyrys z mapy katastralnej) terenu podlegającego podziałowi

4)     2 egzemplarze wstępnego projektu podziału sporządzonego na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela

5)     Rzuty wszystkich kondygnacji budynku z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku – w przypadku gdy granica nieruchomości przebiega przez budynek

6)     Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

 

Urząd Miejski w Tczewie

 

Biuro Planowania Przestrzennego

 

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

 

83-110 Tczew

 

 

 

Komórka odpowiedzialna:

 

Biuro Planowania Przestrzennego

 

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

 

Pokój nr 37 / I piętro / telefon: (58) 775-9-363, (58) 775-9-311, (58) 775-9-344

 

Pokój nr 1 / parter / telefon: (58) 775-9-361


 

Miejsce złożenia wniosku:

 

1)     Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie

 

Biuro Obsługi Klienta / Plac Marszałka Piłsudskiego 1 / telefon: (58) 775 -9-300

 

·Biuro Obsługi Klienta / ul. 30 Stycznia 1 / telefon: (58) 775-9-497

 

2)     Drogą elektroniczną na adres e-mail: info@um.tczew.pl

 

 

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1)     Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

2)     W przypadku złożenia pełnomocnictwa, obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł wpłacana
z góry w kasie Urzędu Miasta /ul. 30 Stycznia 1/ lub na rachunek Bankowy:
47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk z adnotacją „opłata skarbowa.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy:

1)     Opracowanie wnioskowanych dokumentów

2)   Opinia o możliwości podziału nieruchomości wydawana jest w formie postanowienia

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2)     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 141, w związku z art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, od wydanej opinii służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 7 dni o dnia doręczenia opinii.

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

 

Wniosek o wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości dostępny jest:

 

1)     W pokoju nr 37 / I piętro / Plac Marszałka Piłsudskiego 1

 

2)     Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Druki:

 

1)     Wniosek o wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Cappelli - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2020 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 34
19 maja 2020 14:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 14:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 14:03 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie sprawy.