Biuro Planowania Przestrzennego

W szczególności do zadań Biura należy:

1.W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1) wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonywanie związanych z tym publicznych ogłoszeń, konsultacji i uzgodnień;
2) wykonywanie czynności związanych z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko w sferze planowania przestrzennego;
3) dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) przygotowywanie informacji o postępach w opracowywaniu planów miejscowych, ich aktualności i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania;
6) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym planów uchylonych i nieobowiązujących;
7) przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu przekraczającym obszar miasta;
8) sporządzanie opinii zamierzeń i zadań dla Prezydenta Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Tczewie w zakresie zgodności z polityką przestrzenną miasta;
9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
10) opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości gruntowych;
11) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
12) przeprowadzenie procedury ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
13) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa;
14) udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
15) bieżące informowanie interesantów o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości zgodnie z treścią obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. W zakresie Systemu Informacji Przestrzennej:

1) prowadzenie baz danych w SIP w zakresie warstw planistycznych;
2) tworzenie bazy danych dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta.

Stanowiska

Kierownik Biura

Dokumenty

Prawo lokalne

Rada Miejska

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Biuro Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Cappelli - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 2276
03 kwietnia 2019 13:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Kierownik Biura .
03 kwietnia 2019 13:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 13:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie jednostki.