Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej

2)     Załącznik nr I - Granice terenu objętego wnioskiem, przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub
w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000 lub większej

3)     Załącznik nr II – Określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu

4)     Załącznik nr III - Analiza powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu

5)     Załącznik nr IV - Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej

6)     Załącznik nr V - Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (w myśl Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

7)     Załącznik nr VI - Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

8)     Załącznik nr VII - Wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z wyłączeniem terenów o których mowa w art. 5 ust. 4 Ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego

9)     Załącznik nr VIII

·        Wykazanie, że planowana inwestycja odpowiada standardom, o których mowa w rozdziale 3 Ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

·        Opracowanie graficzne obrazujące odległość wnioskowanej inwestycji od przystanku komunikacyjnego, szkoły podstawowej, urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu

10)  Załącznik nr IX - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w art. 6 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

11)  Załącznik nr X - Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji z inwestycjami,
o których mowa w art. 4 pkt 1-12
Ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

12)  Załącznik nr XI - Uzgodnienie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. Ustawy

13)  Załącznik nr XII - Uzgodnienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. Ustawy

14)  Załącznik nr XIII - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z Ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

15)  Załącznik nr XIV - Porozumienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, o ile zostało zawarte

16)  Załącznik nr XV - Potwierdzenie, że osoba sporządzająca koncepcję urbanistyczno-architektoniczną:

·        spełniania warunki o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
, lub

·        jest wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
(w formie aktualnego zaświadczenia wraz z podanym numerem uprawnień)

17)  Pełnomocnictwo imienne – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

18)  Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej*

* wyłącznie w przypadku złożenia pełnomocnictwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

 

Komórka odpowiedzialna:

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

Pokój nr 37 / I piętro / telefon: (58) 775-9-363, (58) 775-9-311, (58) 775-9-344

Pokój nr 1 / parter / telefon: (58) 775-9-361


 

Miejsce złożenia wniosku:

1)     Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie

2)     Biuro Obsługi Klienta / Plac Marszałka Piłsudskiego 1 / telefon: (58) 775 -9-300

3)     Biuro Obsługi Klienta / ul. 30 Stycznia 1 / telefon: (58) 775-9-497

4)     Drogą elektroniczną na adres e-mail: info@um.tczew.pl

 

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1)     Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

2)     W przypadku złożenia pełnomocnictwa, obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł wpłacana
z góry w kasie Urzędu Miasta /ul. 30 Stycznia 1/ lub na rachunek Bankowy: 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk z adnotacją „opłata skarbowa.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

1)     Prezydent Miasta Tczewa nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, zamieszcza go wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

2)     Prezydent Miasta Tczewa nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, powiadamia o możliwości przedstawiania opinii oraz występuje o uzgodnienie wniosku.

3)     Organy, do których wystąpił Prezydent, składają opinie i uzgodnienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia,

4)     Rada Miasta Tczewa podejmuje Uchwałę o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w ciągu 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (w uzasadnionych przypadkach – w ciągu maksymalnie 90 dni).

5)     Prezydent Miasta Tczewa nie później niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez radę gminy uchwały, przekazuje ją inwestorowi wraz z informacją o nieprzedstawieniu opinii lub stanowiska w wyznaczonym terminie.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Podjęcie przez Radę Miasta Tczewa Uchwały o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

2)     Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3)     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

4)     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

5)     Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w terminie 30 dni od dnia opublikowania Uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym lub przekazania tej uchwały inwestorowi, na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku może zostać wniesiona skarga na uchwałę.

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej dostępny jest:

1)     W pokoju nr 37 / I piętro / Plac Marszałka Piłsudskiego 1

2)     Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej


Druki:

1)   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Cappelli - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2020 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 45
19 maja 2020 14:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 14:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 14:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie sprawy.