Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:      

Zawiadomienie  o zamiarze zorganizowania zgromadzenia winno zawierać:.

 

1.  Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo  rodzaj i numer  dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

 

2. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer  dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 

3. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

 

4. Datę , godzinę  i  miejsce  rozpoczęcia  zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca   zakończenia   zgromadzenia;

 

5. Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia załącza się:

a.      Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku  jego  wyznaczenia a gdy  zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć  elektroniczną kopię tego dokumentu. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

 

 b. Zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

 Dokumenty do zgromadzenia w trybie uproszczonym

1. Wniosek zawierający imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 

2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualna trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.

 

3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Zawiadomienie to przekazuje się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej podanej na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:


Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w jeden z  wybranych  sposobów:

 

1. Pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Wydział Spraw Obywatelskich ul. 30 stycznia 1, parter pok. 6.

 

2. Za pomocą faksu na nr 58 77-59-304.

 

3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektroniczną skrzynkę podawczą  w BIP  zakładka elektroniczna skrzynka podawcza.

Zgłoszenia dokonuje wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

Wydział Spraw Obywatelskich jest właściwy do złożenia zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że zgromadzenie będzie powodować utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności zmiany w organizacji ruchu drogowego.

 

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji, organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni  przed planowaną datą zgromadzenia (Miasto Tczew nie posiada miejskiego centrum zarządzania kryzysowego). Wówczas stosuje się postępowanie uproszczone w sprawach o zgromadzeniach.

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew, ul. 30 Stycznia 1,  pokój nr 6.

Informacja telefoniczna: nr tel.  58 77-59-390, od poniedziałku do środy od 7.30 – 15.30, czwartki 7.30 – 17.00, piątki 7.30 – 14.00.

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:           

Brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy: 

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej organu.

 

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 6 dni, i nie wcześniej niż  30 dni  przed datą zgromadzenia.

Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub więcej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień.

 

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

 

Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu zgodności z prawem oraz czy nie  spowoduje zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

 

Organ gminy zakazuje zgromadzenia  nie później niż 96 godzin przed planowaną datą planowaną zgromadzenia, jeżeli:

1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się  lub narusza przepisy ustaw karnych,

2. odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

 

Decyzję  o zakazie zgromadzenia  udostępnia się niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu, jednocześnie przekazuje tę decyzję wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

 

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej organu gminy.

Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.).

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2015r. poz.1485 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:   

            

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie  zgromadzenia.

 

Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie  podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i informuje organizatora zgromadzenia i organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

 

Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji i organ gminy.

Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.

Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Postanowienie uwzględniające odwołanie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin.

Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu  wykonaniu.

Inne informacje

Inne informacje: 

 

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu  wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji.

Zgromadzenie cykliczne  jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy  w roku  według opracowanego  terminarza  lub co    najmniej   raz w roku   w dniach   świąt     państwowych   i  narodowych ,a tego  rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat ,chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

We wniosku (zgromadzenie cykliczne) organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

Organizator składa wniosek do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną data pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń ,biorąc w szczególności pod uwagę okoliczności wcześniejszego organizowania zgromadzeń przed wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń.

Wojewoda ,jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń ,udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cykliczne oraz informuje o wydaniu decyzji organ gminy ,na terenie której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne.

Jeżeli wojewoda wydał zgodę  na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu  i czasie ,w którym miało odbyć  się inne zgromadzenie ,organ gminy w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji ,o zgromadzeniu cyklicznym wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowani dwóch lub większej liczby zgromadzeń ,które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie ,w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami ,i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób ,aby ich przebieg nie zagrażał życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach ,o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomienia .

Zgromadzeniu cyklicznemu przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zgromadzenia.

 

Prawo do  organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

            

Zgromadzenie powinno posiadać  przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.

Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest zobowiązany do prowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.

W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy.

 

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

 

Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym.

 

Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

 

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od powyższej decyzji do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

 

INFORMACJE o miejscu i terminie zgłoszonych zgromadzeń publicznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce KOMUNIKATY

 

Druki:

1. Wniosek  zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.04.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4588
06 kwietnia 2017 11:45 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
06 kwietnia 2017 11:45 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
06 kwietnia 2017 11:45 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.