Biuro Zarządzania Kryzysowego

W szczególności do zadań Biura należy:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
1) prowadzenie rejestracji na potrzebę założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia
kwalifikacji wojskowej,
2) udział w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji w zakresie:
a) uznania żołnierza lub osobę, której doręczono kartę powołania do służby za żołnierza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,
b) uznania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia
zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
c) ustalania i wypłacania wysokości świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone
wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych,
d) o pokrywaniu, bądź odmowie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom
spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich
rodzin, wynikających z przepisów prawa,
e) świadczeń osobistych i rzeczowych,
4) prowadzenie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju,
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
5) wykonywanie zadań specjalnych w zakresie Akcji Kurierskiej w czasie pokoju i na wypadek wojny,
6) dokonywanie oceny stanu środków rzeczowych objętych planem.
2. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej: współdziałanie
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
3. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w szczególności:
1) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Miasta,
2) planowanie i organizowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,
3) przygotowywanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
4) prowadzenie i organizowanie szkoleń formacji obrony cywilnej, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
5) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom działającym na terenie Miasta,
6) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze Miasta,
7) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
8) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu
spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalistycznych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
9) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
10) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
11) planowanie zapewnienia ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek
zagrożenia zniszczeniem,
12) opracowywanie informacji z zakresu obrony cywilnej.
4. Podejmowanie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi działającymi na obszarze Miasta działań w zakresie ochrony przed powodzią, w szczególności:
1) zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
2) zobowiązanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczenia środków do zwalczania powodzi,
3) uaktualnianie na bieżąco planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz koordynowanie
działań w tym zakresie,
4) wyposażenie i utrzymywanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
5. Realizowanie zadań w sprawach zarządzania kryzysowego:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i
usuwaniem skutków zagrożeń na obszarze Miasta,
2) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizowanie zaleceń do miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
b)opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia planu zarządzania kryzysowego
Miasta,
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
6) organizowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
6. Zapewnienie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego poprzez Miejski Zespół
Zarządzania Kryzysowego powołany przez Prezydenta Miasta.
7. Koordynowanie na obszarze Miasta realizacji zadań:
1) całodobowego alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w
sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu
informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
2) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3) zapewnienia współpracy z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i
humanitarne,
4) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
8. Występowanie o tworzenie w budżecie Miasta rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
9. Prowadzenie ewidencji ilościowo – jakościowej sprzętu na potrzeby akcji ratowniczych.
10. Utrzymywanie współpracy z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, podmiotami leczniczymi na terenie Miasta Tczewa oraz innymi uczestnikami systemu bezpieczeństwa i środkami masowego przekazu.
11. Współudział w realizowaniu zadań z zakresu planowania cywilnego, obejmujący:
1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
2) opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
3) przygotowywanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego.

Stanowiska

Kierownik Biura

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Biuro Zarządzania Kryzysowego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Zieliński - Kierownik Biura Zarzadzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 1649
03 kwietnia 2019 13:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Kierownik Biura .
03 kwietnia 2019 13:36 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 13:36 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie jednostki.