Biuro Zamówień Publicznych

W szczególności do zadań Biura należy:

1) współuczestniczenie w procedurach udzielania zamówień publicznych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: "ustawy"), a w szczególności w takich czynnościach jak:
a)opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania procedur o zamówienie publiczne w Urzędzie,
b) przygotowywanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Prezydenta:
-propozycji wyboru trybu udzielania zamówienia,
-projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (szczegółowych warunków zamówienia),
-projektów umów,
-ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
-projektów innych wymaganych ustawą dokumentów, w tym m.in. informacji o wszczęcie postępowania do właściwego organu wymaganych ustawą,
c) ogłaszanie o postępowaniu o zamówienie publiczne, zgodnie z wymogami ustawy oraz w razie potrzeby w inny sposób, np. w Biuletynie Informacji Publicznej,
d) zamieszczanie / doręczane / wysyłanie / na stronach internetowych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy,
e) doręczanie / wysyłanie projektu umowy,
f) udzielanie / zamieszczanie na stronach internetowych wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy,
g) przeprowadzanie negocjacji z wykonawcą / wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji,
h) dokonywanie publicznego otwarcia ofert i sporządzanie odpowiednich zapisów do protokołu,
i) dokonywanie ocen, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki,
j) dokonywanie ocen ofert, przedstawianie Prezydentowi propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź występowanie o unieważnienie postępowania,
k) sporządzanie protokołu postępowania,
l) przyjmowanie i analiza oraz zamieszczanie na stronach internetowych ewentualnych odwołań, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi w prowadzonym postępowaniu oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania oraz zamieszczanie na stronach internetowych, zgodnie z wymogami ustawy,
m) podejmowanie czynności technicznych związanych z zawarciem umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o zamówienie publiczne lub przygotowywanie projektu unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne oraz przekazanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyniku postępowania, zgodnie z wymogami ustawy,
2) przeprowadzanie kontroli na polecenie Prezydenta z realizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w gminnych jednostkach organizacyjnych Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych i planów na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
4) sporządzanie wymaganych zbiorczych sprawozdań z zakresu realizacji ustawy,
5) opracowywanie sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań w zakresie zamówień publicznych przez Urząd,
6) obsługa Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w zakresie realizowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 11190
30 lipca 2019 11:49 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
30 lipca 2019 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 09:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału .