Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Tczew wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Tczew wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w...

Informacja na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczewie.

Informacja na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczewie Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie przyjmuje bezpłatnie odpady komunalne od mieszkańców miasta w Punkcie Selektywnej Zbiórki

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Tczew przez podmioty odbierające odpady komunalne

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Tczew przez podmioty odbierające odpady komunalne Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych...

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych należy zostawiać przy zakupie nowego w placówkach handlowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki...