Petycje- informacje ogólne

Petycje- informacje ogólne

Petycja – to pismo skierowane do władz, zwykle w imieniu zbiorowości, zawierające określone postulaty, prośby.

Podstawą prawną do składania petycji w Polsce jest Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która weszła w życie 6 września 2015 roku.


Zasady składania i rozpatrywania petycji

Zgodnie z ustawą, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję w interesie publicznym, własnym lub podmiotu trzeciego za jego zgodą, może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, jak również grupa tych podmiotów.

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Petycja pisemna powinna zawierać podpis podmiotu wnoszącego petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym nie jest osoba fizyczna lub gdy petycje wnosi grupa podmiotów – podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być natomiast opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


Petycja powinna zawierać:

1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.

2. Wskazanie adresata petycji.

3. Wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.


Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Sporządziła: Joanna Cholc

Zaakceptowała: Katarzyna Schwarz - Blomberg - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Schwarz - Blomberg - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2016 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 1050
09 czerwca 2016 11:20 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [petycja_wzor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2016 11:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika [wzor_petycji.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2016 11:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [wzor_petycji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)