Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa

I N F O R M A C J A O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa" Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania...