Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

W szczególności do zadań Wydziału należy:
1. W zakresie gospodarki komunalnej:
1)koordynacja i nadzór zadań remontowych i inwestycyjnych wynikających z zawartych umów komunalnych jednostek organizacyjnych i spółek Miasta,
2)nadzorowanie i opiniowanie zadań remontowych oraz modernizacyjnych urządzeń zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odwodnienia terenów,
3)przygotowywanie projektu uchwały na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym: - analizowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków odprowadzanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę Miejską oraz współdziałanie w zakresie ustalenia cen wody i odprowadzania ścieków,
4)planowanie oświetlenia miejsc publicznych, w tym: ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta,
5)nadzorowanie konserwacji i utrzymania oświetlenia na terenie miasta,
6)zakup energii dla potrzeb zasilania infrastruktury miejskiej (przepompowni wód deszczowych, fontann, oświetlenia miasta, iluminacji, sygnalizacji),
7)podejmowanie skutecznych działań w celu przestrzegania i wykonywania zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne, a w szczególności: opracowywanie dla potrzeb Prezydenta projektów założeń do planów zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną, uzgadnianie tych projektów z Wojewodą, w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej Państwa w trybie określonym w ustawie Prawo energetyczne oraz opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
8)koordynowanie i kontrola działań podmiotów powołanych dla realizacji zadań własnych Miasta, w tym umów o świadczenie usług w zakresie:
a)wodociągów i kanalizacji,
b)oczyszczania Miasta,
c)odpadów komunalnych,
d)miejskich terenów zieleni i ochrony przyrody,
e)miejsc pamięci i cmentarnictwa wojennego,
f)pozostałych usług komunalnych,
g)ochrony zwierząt,
h)oświetlenia Miasta,
i)transportu zbiorowego,
j)inwestycji komunalnych, z wyłączeniem drogowych,
9)opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej, w tym określonych w ust. 8,
10)współpraca z innymi jednostkami i służbami miejskimi zwłaszcza w przypadkach klęsk żywiołowych i awarii technicznych z wykorzystaniem dostępnego na terenie miasta potencjału wykonawczego (kadrowego i technicznego) innych podmiotów gospodarczych oraz organizacja odpowiednich służb awaryjnych, dla których winny być przygotowane wcześniej wielostronne plany działania.
2. W zakresie porządku, stanu miejskich terenów zieleni i ochrony przyrody:
1)podejmowanie i organizowanie przy współudziale jednostek organizacyjnych rożnych form oddziaływania na rzecz estetyzacji i porządku w Mieście, a w szczególności:
a)podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia estetycznego wyglądu Miasta,
b)prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem deratyzacji na terenie Miasta,
2)prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:
a)wydawanie zezwoleń, na wniosek osób fizycznych i prawnych na usunięcie drzew i krzewów z terenów nie będących własnością Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych na terenie miasta oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
b)udzielanie zgody właścicielskiej w związku z usunięciem drzew i krzewów na wniosek posiadaczy nieruchomości, będącej własnością Miasta,
c)wymierzanie i naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie zieleni,
d)wprowadzenie i propagowanie form ochrony przyrody,
3)prowadzenie spraw związanych z ochroną drzewostanu,
4)opracowanie warunków utrzymania, modernizacji i rozbudowy miejskich terenów zielonych, parków, zieleńców,
5)nadzorowanie realizacji planów utrzymania, modernizacji i rozbudowy miejskich terenów zielonych.
3. W zakresie ochrony środowiska:
1)nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalacje – urządzenia, wykonywanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
2)wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
3)inicjowanie działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna prowadzona w ramach działalności przez Pracownię Edukacji Ekologicznej stanowiącą wydzieloną komórkę w Wydziale,
4)opracowanie projektów programów ochrony środowiska i raportów z ich wykonania na temat realizacji zadań ujętych w programach,
5)opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie ochrony środowiska.
4. W zakresie lokalnego transportu zbiorowego:
1)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta, a zwłaszcza:
a)przyjmowanie wniosków,
b)przygotowanie licencji, wypisów z licencji, zezwoleń oraz wypisów z zezwolenia,
c)przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu licencji,
d)kontrola zgodności prowadzenia działalności zgodnie z wydaną licencją,
e)prowadzenie rejestru wydanych licencji.
5. W zakresie odpadów komunalnych:
1)udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2)wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3)realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach:
a)kontrola realizacji harmonogramu wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. W zakresie ochrony zwierząt:
Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, a w szczególności:
1)podejmowanie z urzędu lub na wniosek: Policji, lekarza weterynarii, inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami albo upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym działaniu, decyzji o odebraniu czasowo, bądź na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane przez właścicieli bądź inne utrzymujące je osoby i przekazywanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt, pod opiekę innej osoby lub instytucji,
2)udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1)ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2)prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
3)wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
4)nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,
5)przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
7. W zakresie inwestycji i remontów obiektów komunalnych, z wyłączeniem inwestycji
drogowych:
1)przygotowywanie wieloletnich projektów programów finansowo inwestycyjnych oraz planów potrzeb inwestycyjnych Miasta, w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i w powiązaniu ze strategicznym planem rozwoju Miasta,
2)przygotowywanie zadań planowych na poszczególne lata na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego ( WPF ), w tym również proponowanie środków finansowych dla przygotowania dokumentacji i zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych poprzez wnioskowanie do Rady o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta,
3)współdziałaniem z Wydziałem Rozwoju Miasta, w zakresie pozyskiwania środkowa z funduszy Unii Europejskiej na realizację ważnych strategicznie zadań inwestycyjnych,
4)podejmowanie działań w celu przygotowania realizacji inwestycji i remontów ujętych w budżecie Miasta oraz w wieloletnich planach inwestycyjnych, w tym:
a)ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,
b)zlecenie opracowań opinii technicznych oraz wszelkich nakładów związanych z zadaniami inwestycyjnymi,
c)weryfikowanie i analiza przygotowanych dokumentów projektowych,
5)przygotowywanie planów inwestycji na podstawie informacji i danych innych jednostek zewnętrznych oraz Wydziałów Urzędu,
6)podejmowanie niezbędnych działań koordynacyjnych dot. programowania i planowania inwestycji miejskich i remontów infrastruktury technicznej oraz dokonywanie analiz planów inwestycyjnych i remontów przy współudziale zainteresowanych wydziałów, jednostek organizacyjnych i spółek,
7)organizowanie i realizacja zadań objętych budżetem Miasta oraz planem rzeczowym i finansowym, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robot pod względem:
a)prowadzenia dokumentacji technicznej realizowanych zadań,
b)merytorycznym,
c)technicznym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
d)finansowym, w tym zakresie utrzymuje ścisłą współpracę z Wydziałem Budżetu Urzędu oraz Wydziałem Budżetu i Podatków, zapewniając wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z w/w planami,
8)prowadzenie realizacji inwestycji miejskich oraz rejestru realizowanych inwestycji,
9)przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, w tym:
a)przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zadania publicznego,
b)wskazanie trybu udzielenia zamówienia,
c)określenie warunków dla wykonawcy,
d)ustalenie kryterium oceny ofert,
10)sporządzanie, przy współudziale zainteresowanych Wydziałów Urzędu, harmonogramów realizacji inwestycji,
11)przygotowywanie projektów umów w zakresie zadań realizowanych do 14.000 EURO ze zleceniobiorcami (biurami projektowymi, wykonawcami, inspektorami nadzoru, itp.), kontrola właściwej realizacji tych umów:
a)przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia,
b)kryterium wyboru oferty,
c)określenie warunków dla wykonawcy,
12)prowadzenie kontroli zasadności płatności za prace zlecone określone w pkt. 11 (weryfikacja wpływających faktur w stosunku do podpisanych umów i zleceń),
13)organizowanie narad z wykonawcami zadań inwestycyjnych, koordynacja jednostek realizujących inwestycje,
14)prowadzenie kontroli inspektorów nadzoru w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych realizowanych przez Wydział zgodnie z zawartą umową,
15)sprawowanie merytorycznej kontroli efektów i postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przy współudziale odpowiednich Wydziałów Urzędu,
16)udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych inwestycji oraz w przekazywaniu zakończonych inwestycji użytkownikom,
17)organizowanie przeglądów technicznych inwestycji w okresie rękojmi za wady,
18)przygotowywanie dla potrzeb Prezydenta okresowych sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i zadań remontowych.
8. W zakresie pozostałych spraw:
1)prowadzenie spraw wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności w zakresie prowadzenia pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a w szczególności:
a)przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
b)założenie kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów oraz wykazu kart ewidencji obiektów,
c)kontrola obiektów w zakresie przestrzegania i spełniania wymagań określonych przepisami ustawy,
2)prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i opieką nad miejscami pamięci:
a)nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych w ramach zawartych porozumień oraz innymi miejscami pamięci,
b)utrzymanie oraz modernizacja miejsc pamięci narodowej,
c)prowadzenie spraw związanych z powstawaniem nowych miejsc pamięci.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 32969
30 stycznia 2020 13:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 10:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
07 czerwca 2017 09:14 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.