Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacji z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2018r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku przedstawia wykonanie budżetu miasta...

Uchwała Nr 049/g128/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tczewa sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok przedstawia wykonanie budżetu miasta za 2017 rok, które zamknęło się deficytem w kwocie 3.427.310 złotych. Realizacja dochodów 2017