Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1)zatwierdzanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
2) scalanie i podział nieruchomości,
3) prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczania nieruchomości,
4) przygotowywanie uchwał dotyczących nadawania nazw ulicom i placom oraz prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i placów,
5) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji ulic i adresów w systemie informatycznym,
6)udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyrysów dla potrzeb wewnętrznych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie baz danych w zakresie gospodarowania nieruchomościami w systemie informatycznym,
8) przejmowanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta,
9)przygotowywanie wniosków i dokumentów niezbędnych do aktualizacji danych w księgach wieczystych,
10) okazywanie granic nabywcom nieruchomości stanowiących własność Miasta,
11)sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użytkowanie nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej,
12) ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu,
13) ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu oraz hipotek na nieruchomościach Miasta,
14) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego Miastu,
15)prowadzenie postępowań o naliczenie dodatkowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz postępowań mających na celu rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w przypadku wykorzystania nieruchomości niezgodnie z umową,
16) aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
17)inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji nieruchomości Miasta w systemie informatycznym oraz ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości,
18)przygotowywanie informacji koniecznych do podjęcia działań marketingowych zmierzających do najkorzystniejszego obrotu nieruchomościami komunalnymi.
19) regulacja stanów prawnych nieruchomości,
20)sporządzanie dokumentacji niezbędnej do komunalizacji i dekomunalizacji nieruchomości,
21)wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ogrodów działkowych,
22)prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia opłat adiacenckich i naliczania opłaty planistycznej,
23)prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
24) realizowanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada akcje lub udziały,
25) umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności wierzytelności Miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – w zakresie działania Wydziału,
26) dostarczanie do Wydziału Budżetu i Podatków danych niezbędnych do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości Miasta,
27) sporządzanie i dostarczanie do Wydziału Budżetu Urzędu przypisów i odpisów należności oraz informacji do naliczania podatku od towarów i usług oraz wystawianie faktur,
28) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem spisów powszechnych.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Stan majątkowy

Środowisko naturalne

Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości

Ochrona danych osobowych

Spółki kapitałowe z mniejszościowym udziałem gminy

Rada Miejska

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 26092
03 kwietnia 2019 09:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału.
03 kwietnia 2019 09:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym .
03 kwietnia 2019 09:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału .